Papildu pakalpojumi

Pilnvarojumi

Pilnvarojuma noformēšana bankā Citadele (t.sk.darbībām ar seifu) 7 EUR
Apkalpošana uz pilnvaras pamata:
Ar bankā Citadele noformētu pilnvaru Bez maksas
Ārpus bankas Citadele izdotas pilnvaras pārbaude 1 10 EUR (ieskaitot PVN)

Spēkā no 15.05.2019.

 

Papildu pakalpojumi

Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas saņemšana bankā Citadele, par katru maksājuma izdruku 1 EUR
SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 4 EUR
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai Pēc vienošanās (7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Izraksts par darījumiem kontā2,3:
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma 5 EUR par kalendāro mēnesi (min.5 EUR)4,5
Dokumentu izsniegšana no arhīva 30 EUR par dokumentu (ieskaitot PVN)
Standarta izziņas sagatavošana6,7 15 EUR (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas sagatavošana8,9 Pēc vienošanās, min. 45 EUR (ieskaitot PVN)
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde 15 EUR (vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi) un papildu komisijas maksa par katru maksājumu saskaņā ar spēkā esošu Cenrādi
vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi 15 EUR
komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu10 3 EUR

Spēkā no 02.01.2020.

 


1 Pilnvaras pārbaude tiek veikta bankas Citadele centrāla biroja darba stundu (darba dienās 8:30 – 17:30) laikā. Attiecīgā komisija tiek piemērota no 03.07.2014.visos gadījumos, kad klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks. Komisija netiek piemērota, ja pilnvara tiek iesniegta, atverot darījuma kontu un veicot maksājumus darījuma ietvaros
2 Ja konta izrakstam, kura periodiskums ir viena nedēļa, nedēļas ietvaros iekļaujas mēneša beigu datums, tad klientam tiek izsniegti 2 izraksti: līdz mēneša beigu datumam, un pēc mēneša beigu datuma. Par katru izraksta daļu tiek piemērots tarifs kā par vienu konta izrakstu.
3 X Infinite karšu lietotājiem rakstiska standarta izziņa, izraksts par darījumiem kontā bez maksas.
4 Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu.
5 Konta izrakstu ir iespējams saņemt par periodu, kas nepārsniedz 10 (desmit) gadus no pieprasījuma brīža.
6 Par standarta izziņu uzskatāma:
  Izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī;
  Izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā maksājuma rekvizītus;
  Izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī;
  Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi.
7 Izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
8 Tai skaitā, izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo salīdzināšanas aktu apliecināšana.
9 Datu subjektu pieprasījumu, kuri bez pietiekama pamata atkārtoti iesniegti viena kalendārā gada laikā, apstrāde.
10 Par pārskaitījumu līdz 3.00 EUR komisijas maksa netiek piemerota.