Turētājbankas pakalpojumu saraksts

Finanšu instrumentu konta atvēršana

Klients paraksta Iesniegumu par Līguma par finanšu instrumentu konta atvēršanu un finanšu instrumentu darījumu veikšanu, kā arī aizpilda anketu, lai banka gūtu vispārēju priekšstatu par klienta pieredzi un zināšanām darījumos ar finanšu instrumentiem.
Finanšu instrumentu kontam var piešķirt Ieguldījuma konta statusu LR "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" izprātnē.
Līgumu var noslēgt bankas Galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2A vai jebkurā citā bankas filiālē vai pārstāvniecībā.

Finanšu instrumentu turēšana

Banka nodrošina visu ar Bankas starpniecību iegādāto finanšu instrumentu turēšanu, kā arī tādu finanšu instrumentu turēšanu, kas ir saņemti klientu finanšu instrumentu kontos pārvedumu rezultātā. Banka nodrošina klientu finanšu instrumentu uzskaiti un klienta īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem reģistrēšanu klientu finanšu instrumentu kontos.
Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas prasības, klientu finanšu instrumenti tiek turēti šķirti no Bankas finanšu instrumentiem.

Finanšu instrumentu pārvedumi

Lai veiktu finanšu instrumentu saņemšanu no citas bankas, klientiem ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

  • Jāatver finanšu instrumentu konts bankā (sk. sadaļu Finanšu instrumentu konta atvēršana).
  • Jāiesniedz rīkojums AS “Citadele banka” finanšu instrumentu saņemšanai, norādot banku, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un finanšu instrumentu konta numuru.
  • Jāiesniedz finanšu instrumentu pārveduma rīkojumu bankai, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums, norādot attiecīgo finanšu instrumentu konta numuru AS „Citadele Banka”.

Finanšu instrumentu notikumu apstrāde

Banka nodrošina saņemto naudas plūsmu no finanšu instrumentiem (dividendes, kuponi, dzēšana u.c.) ieskaitīšanu klienta naudas līdzekļu kontā finanšu instrumentu darījumu veikšanai.
Saņemot informāciju par notikumiem ar klienta kontā esošajiem finanšu instrumentiem, tādiem kā akcionāru pilnsapulces, akciju dalīšana, konsolidēšana, konvertācija u.c., Banka informē par tiem klientus.
Banka veic nodokļu ieturēšanu un izmaksu tikai un vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Norēķinu veikšana par darījumiem ar finanšu instrumentiem

  • Banka veic norēķinus par klientu veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, ieskaitot vai norakstot attiecīgi finanšu instrumentus un naudas līdzekļus.
  • Banka veic finanšu instrumentu pārvedumu vai saņemšanu, uz klienta rīkojuma pamata.
  • Banka nodrošina gan DVP (Delivery Versus Payment), gan FOP (Free of Payment) norēķinu principus.

Ieguldījumu fondu un pensiju plānu apkalpošana

Banka un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība noslēdz turētājbankas līgumu, atbilstoši likumdošanas prasībām.
Banka nodrošina fondu un plānu aktīvu uzskaiti un turēšanu, kā arī portfeļa struktūras un ieguldījumu apliecību emisijas un atpakaļpirkšanas kontroli.

Atskaites

Banka nodrošina standartizētas atskaites finanšu instrumentu portfeļa stāvokli, finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kustību, kā arī atstkaites par konkrēta finanšu instrumenta kustību atbilstoši Latvijas Republikas prasībām un starptautiskajai banku praksei.
Individuālā kārtībā banka sniedz klientam nepieciešamās nestandarta atskaites un izziņas.