Atvērto pozīciju pārnešana uz nākamo darba dienu

Atvērtās valūtas pozīcijas pārnešana jeb dienas noslēguma valūtas mijmaiņas darījums (End-Of-Day-SWAP) —ir darījums, kurā visas valūtas pozīcijas, kas atvērtas dienas laikā ar kārtējo valutācijas SPOT datumu (+ 2 darba dienas), taču nav aizvērtas līdz darba dienas beigām (0.00 pēc Latvijas laika vai 22.00 pēc Londonas laika), tiek pārnestas uz nākamo valutācijas datumu, izmantojot bankas piedāvātās procentu likmes.

Parasti par valutācijas datumu (valūtas piegādes datumu) visiem valūtas tirdzniecības darījumiem, kas tiek veikti starpbanku valūtas tirgū, vienojas pirms darījuma noslēgšanas, tomēr pēc noklusējuma tirdzniecības darījums tiek uzskatīts par spot darījumu jeb darījumu ar valūtas piegādi pēc divām darba dienām.

Piemērs:
28. augustā klients, izmantojot spot darījumu jeb darījumu ar valutācijas datumu 30.augusts, pārdod 100,000 eiro par ASV dolāriem. Tas nozīmē, ka klients uzņemas saistības 30.augustā piegādāt 100,000 eiro un saņemt par tiem ASV dolārus (veicot maržinālos valūtas tirdzniecības darījumus, klientam nav nepieciešams piegādāt minēto summu 100,000 eiro apmērā, jo maržinālajās operācijās valūtas fiziska piegāde nav paredzēta (non-deliverable) un kalpo tikai kā ieraksts klienta maržinālajā tirdzniecības kontā).

28. augustā klients nolemj neslēgt pozīciju (neatpirkt 100,000 eiro par ASV dolāriem). Lai pārceltu valūtu piegādes datumus no 30.augusta uz 31.augustu, banka klientam aizdod 100,000 eiro un aizņemas no klienta ASV dolārus ar termiņu no 30.augusta līdz 31.augustam.

Pieņemsim, ka banka piekrīt aizdot eiro par 0.75% gadā un aizņemties ASV dolārus par 0.25% gadā. Valūtas kurss ir 1 EUR = 1.45 USD. Tātad procentu maksājumi būs sekojoši:
100,000 EUR * 0.75% / 360 = 2.08 EUR
100,000 EUR * 1.45 * 0.25% / 360 = 1 USD

Finanšu tirgos ir pieņemts valūtas mijmaiņas darījuma cenu izteikt sekojoši:

Tiek aprēķināts valūtas nākotnes kurss:
100,000 EUR + 2.08 EUR = 100,002.08 EUR
100,000 EUR * 1.45 + 1 USD = 145,001.00 USD
145,001.00 / 100,002.08 = 1.44998
2) Valūtas mijmaiņas darījuma cena tiek noteikta, izmantojot nākotnes punktus, kuri tiek izteikti kā nākotnes kursa un spot kursa starpība. Šajā gadījumā tas būtu:
1.45 – 1.44998 = -0.00002, kas ir -0.2 nākotnes punkti.

Atvērtās valūtas pozīcijas pārnešana (FX swap) tiek veikta katru darba dienu līdz atvērtās valūtas pozīcijas slēgšanai.