Izmēģināt Demo

Iesakām iepazīties ar Citadele FX Trader MT4 platformas darbības principiem, iespējām un specifiku, izmēģinot Demo versiju. Platformas pārzināšana ļaus netraucēti koncentrēties uz tirdzniecības stratēģijām.

Lai izmantotu demo versiju:

  1. Ir jālejupielādē un jāinstalē Jūsu iekārtā (datorā, planšetē vai viedtālrunī) atbilstošā platformas versija.
  2. Pēc instalācijas platformā var atvērt jaunu demo kontu ar Jūsu izvēlētu depozītu, par pieslēguma serveri izvēloties CitadeleFXTrader-Demo.

Citadele FX TraderMT4 Demo versijas lietošanas noteikumi:

  • maržinālais plecs 1:30;
  • minimālais darījuma apjoms: 0,5 lotes (50 000 bāzes valūtas vienību, 50 Trojas unces zelta (XAU) vai 500 Trojas unces sudraba (XAG));
  • sākuma depozīts, peļņa un visi noslēgtie darījumi Demo versijā ir virtuāli, peļņu, kas iegūta, lietojot Demo versiju, nevar iekasēt vai pārvest uz citiem kontiem;
  • Demo versijā norādītajiem cenu līmeņiem (kotējumiem) ir tikai informatīvs raksturs. Tie var atšķirties no darba versijas un nav saistoši bankai, lai noslēgtu darījumu;
  • Demo versija ir paredzēta tikai personiskai lietošanai;
  • turpmāka Demo versijas izplatīšana, kopēšana, pavairošana, pārpublikācija, pārdošana un izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta;
  • Demo versiju var pārtraukt izmantot jebkurā brīdī un bez brīdinājuma;
  • lietotājs piekrīt, ka ar viņu sazināsies bankas Citadele darbinieki.

 


Riski, kas saistīti ar maržinālo valūtu tirdzniecību (FOREX)

FOREX darījumu veikšana ir saistīta ar paaugstinātu risku klientam ciest zaudējumus. Klientam ir nepieciešamas zināšanas un pieredze, lai spētu novērtēt un uzņemties ar darījumiem saistītos riskus, t. sk. pilnīgas vai daļējas kapitāla zaudēšanas risku, kas saistīts ar šādiem būtiskākajiem riskiem:
— valūtas risks – papildu izdevumu un/vai zaudējumu rašanās saistībā ar valūtu kursu svārstībām, t. sk. saistībā ar neprognozējamām valūtu kursu svārstībām ekonomisko un politisko notikumu dēļ. Valūtu kursu izmaiņu tendences pēc būtiskiem ekonomiska un politiska rakstura paziņojumiem, makroekonomisku rādītāju vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ var stipri mainīties, kā rezultātā orderus var izpildīt par citiem valūtu kursiem vai neizpildīt vispār;
— valsts jeb politiskais risks – papildu izdevumu un/vai zaudējumu rašanās, ja tiek ieviesti valūtu tirdzniecības ierobežojumi saistībā ar notikumiem, kas ietekmē valsts vai reģiona politisko, ekonomisko stabilitāti vai turpmāko attīstību, t. sk. korupcija valsts administratīvajā un finanšu sistēmā, ekonomisko sankciju ieviešana attiecībā uz valsti kopumā vai attiecībā uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, t. sk. saistībā ar terorisma un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu;
— juridiskais risks – papildu izdevumu un/vai zaudējumu rašanās saistībā ar grozījumiem tiesību aktos, t. sk. tādos, kas regulē attiecīgās valūtas tirdzniecības, maiņas, licencēšanas un aplikšanas ar nodokļiem kārtību;
— atvērtās pozīcijas uzturēšanas risks – situācija, ja klientam nelabvēlīgu valūtu kursu izmaiņu dēļ būs nepieciešama papildu līdzekļu ieguldīšana atvērtās pozīcijas uzturēšanai. Šādu darbību veikšana ne vienmēr samazina zaudējumus, bet var tos arī būtiski palielināt, un tie var izrādīties lielāki nekā zaudējumi, kas rastos, ja klients būtu aizvēris pozīciju. Līdzekļu ieskaitīšana maržinālajā kontā nenozīmē, ka nodrošinājuma depozīts uzreiz tiks palielināts arī sistēmā, tādēļ atvērtās pozīcijas var aizvērt saistībā ar nodrošinājuma depozīta nepietiekamību sistēmā, kaut arī maržinālajā kontā šie līdzekļi jau ir ieskaitīti; — Orderu (Stop u. c.) izvietošanas neefektivitātes risks – tirgus situācija ne vienmēr ļaus orderus, kas vērsti uz zaudējumu ierobežošanu, izpildīt par tajos minētajiem valūtu kursiem, kā dēļ klientam var rasties neprognozējami lieli zaudējumi;
— darbdienas un nedēļas beigu risks – valūtu kursu izmaiņu tendences, it īpaši nedēļas sākumā un beigās, kā arī darbdienas sākumā, var stipri mainīties. Tādēļ valūtu kursi, tirgum atveroties, var būtiski atšķirties no valūtu kursiem, kādi ir bijuši tirgus slēgšanas brīdī;
— informācijas risks – zaudējumu rašanās saistībā ar to, ka nav pieejama patiesa un pilnīga informācija par valūtu kursiem, tirgus tendencēm, pēdējiem politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem;
— norēķinu sistēmas risks – zaudējumu rašanās saistībā ar neiespējamību veikt norēķinus vai pārskaitījumus, jo nedarbojas norēķinu centri vai norēķinu sistēmas;
— saziņas līdzekļu izmantošanas risks – zaudējumu rašanās saistībā ar klienta vai trešo personu datorprogrammu vai elektronisko iekārtu darbības pārtraukuma, datu pārraides kļūdu, nesankcionētas piekļūšanas, pārraidāmās informācijas sagrozīšanas dēļ u. c.;

— ar sistēmu izmantošanu saistītais risks – papildus minētajiem riskiem sistēmas izmantošana darījumu slēgšanai ir saistīta ar šādiem riskiem:
— banka izplata sistēmu kā trešā persona un nevar garantēt sistēmas nepārtrauktu un netraucētu darbību. Banka nav atbildīga par kļūdām un traucējumiem sistēmas darbībā, t. sk. rīkojumu nosūtīšanas un saņemšanas kļūdām, pazušanu vai aizkavēšanos, kā dēļ rīkojums netiek izpildīts vai tiek izpildīts nesavlaicīgi. Sistēmas darbību un tās lietošanas noteikumus nosaka sistēmas īpašnieks, un banka nodrošina klientam iespēju izmantot sistēmu tādā pašā apjomā, kādā tā sniegta bankai;
— banka nav atbildīga par klienta zaudējumiem, ja tiek aizvērtas klienta atvērtās pozīcijas vai klientam ir liegta noteiktu darbību veikšana sistēmā;
— sistēma (tās funkcijas un programmatūra) klientam ir pieejama tāda, kādu banka to saņem no sistēmas īpašnieka. Banka nesniedz garantijas par sistēmas datu saturu, aktualitāti, datu vērtību tirgū, sistēmas funkcionālajām iespējām un darbības drošumu. Banka nav atbildīga par kļūdām sistēmas datu pārraidē un klienta zaudējumiem, kas var rasties sistēmas darbības nepilnību dēļ;
— visi uz sistēmā pieejamās informācijas pamata izdarītie secinājumi un darbības tiek veiktas, vienīgi klientam pašam uzņemoties risku, un banka neuzņemas atbildību par klienta zaudējumiem, kas ir radušies šādas informācijas izmantošanas dēļ;
— banka nav atbildīga par jebkuriem klienta papildu izdevumiem, kas saistīti ar rīkojumu iesniegšanu laikā, kad sistēma jebkādu iemeslu dēļ nav bijusi pieejama, t. sk., ja klients izmanto telefonu rīkojumu iesniegšanai;
— sistēmas bojājumu vai kļūdu dēļ informācija, kas tajā tiek uzglabāta par klientu un darījumiem, var kļūt pieejama trešajām personām.