Tirdzniecības finansēšana

Bankas garantija
Pakalpojums Cena
Izsniegšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par izmantošanu:
nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min. 40 EUR)
cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 40 EUR)
Garantijas summas samaksa / Samaksas pieprasījuma apstrāde 0.2% no pieprasītās summas (min. 200 EUR)
Citas bankas izsniegtas garantijas samaksas pieprasījuma apstrāde klienta uzdevumā 250 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude / apliecināšana 40 EUR
Importa kredīta vēstule
Pakalpojums Cena
Izsniegšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par izmantošanu:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min 40 EUR)
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 40 EUR)
Eksporta kredīta vēstule
Pakalpojums Cena
Apstiprināšana Pēc vienošanās (min. 100 EUR)
Diskontēšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Pārvešana 0,3 % no summas (min. 200 EUR)
Summas cesija, cesijas paziņošana 0.1% no cesijas summas (min. 150 EUR)
Dokumentu inkaso
Pakalpojums Cena
Dokumentu un maksājuma apstrāde 0,2 % no summas (min. 100 EUR)
Izmaiņas 40 EUR
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Izmaiņas 80 EUR
Papildu komisijas maksa par garantijas, tās izmaiņu, apliecinājuma paātrinātu izsniegšanu 1 darba dienas laikā 80 EUR
Projekta sagatavošana (piemērojama, ja darījums netiek izsniegts) 80 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas vai kredīta vēstules, tās izmaiņu paziņošana, anulēšana 80 EUR
Dokumentu iepriekšēja pārbaude 80 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana 80 EUR
Apliecinājuma izsniegšana 80 EUR
Neatbilstošu dokumentu apstrāde 80 EUR
Anulēšana pirms beigu termiņa 80 EUR
Kredīta vēstules dokumentu pārbaude un samaksa 0.2% from amount (min. 150 EUR)
SWIFT ziņojums 10 EUR
Līguma un ar to saistīto dokumentu noformēšana:
nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts Bez maksas
cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Grozījumi līgumā 80 EUR