Maksājumi

Iekšbankas maksājumi t.sk uz Igaunijas un Lietuvas filiāli

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle
Starp saviem kontiem Bez maksas 5 EUR
Uz citu klientu kontiem 0.15 EUR 5 EUR
Algu maksājumi1 Bez maksas Netiek piedāvāts
Bezskaidras valūtas konvertācija Bez maksas Bez maksas

Spēkā no 02.09.2019.

 

Maksājumi eiro

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle
SEPA8 un zibmaksājums (skat. 2.pielikuma 1.punktu) 0.45 EUR 5 EUR2
Standarta maksājums uz citu banku
SHA (dalīti) 12 EUR 18 EUR
 OUR (maksātājs) 25 EUR 35 EUR
Steidzams maksājums uz citu banku
SHA (dalīti) 20 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 36 EUR 48 EUR

Spēkā no 02.09.2019.

 

Maksājumi citās valūtās3

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle
Standarta EEZ maksājums4
SHA (dalīti) 12 EUR 18 EUR
OUR (maksātājs) 25 EUR 35 EUR
Steidzams EEZ maksājums
SHA (dalīti) 24 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 36 EUR 48 EUR
Standarta maksājums USD valūtā
SHA (dalīti) 15 EUR 25 EUR
OUR (maksātājs) 30 EUR 45 EUR
Standarta maksājums citās valūtās
SHA (dalīti) 20 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 40 EUR 50 EUR
Steidzams maksājums citās valūtās
SHA (dalīti) 35 EUR 45 EUR
OUR (maksātājs) 55 EUR 65 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 

Regulārie maksājumi

Regulārā maksājuma noformēšana Bez maksas
Regulārā maksājuma izpildīšana Kā par elektroniskiem maksājumiem no norēķinu konta
E-rēķinu regulārā apmaksa bankas Citadele ietvaros5 0.28 EUR
E-rēķinu regulārā apmaksa, SEPA8 0.45 EUR

Spēkā no 02.09.2019.

 

Naudas ieskaitīšana kontā (sk. 2. pielikuma 1. punktu)

Iekšbankas maksājums (t.sk. no Lietuvas un Igaunijas filiālēm), SEPA maksājums8 Bez maksas
Citi ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA 3 EUR ekvivalents

Spēkā no 15.05.2019.

 

Maksājumu izmeklēšana6

Maksājuma izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana - bankas Citadele (t.sk.filiālēs) ietvaros un uz citām bankām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 25 EUR
Maksājuma izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana – citi gadījumi 100 EUR + papildus komisija7

Spēkā no 15.05.2019.

 

Citi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa bankas Citadele bankomātos(sk. 2.pielikuma 2.punktu) Bez maksas
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele kursa, bez papildus komisijas maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 


1 Maksājumi, kas iesniegti Internetbankā, izmantojot algu maksājuma reģistru vai arī failu importu kā algu maksājums.
2 Zibmaksājums filiālē nav pieejams.
3 Speciālos nosacījumus (komisijas tips, maksājuma veids) maksājumu izpildei skatīt 2.pielikumā
4 EEZ maksājums – DKK, GBP, NOK, PLN, SEK valūtās veikts maksājums uz kontu EEZ valsts maksājumu iestādē
5 Aktuālais uzņēmumu, kuru rēķinu regulāra apmaksa tiek veikta bankas Citadele ietvaros, saraksts ir publicēts bankas Citadele mājas lapā.
6 Ja klienta konts jau ir debetēts, banka Citadele negarantē, ka maksājuma summa tiks atmaksāta. Banka Citadele atmaksā klientam naudas līdzekļus tikai tad, ja tie ir atgūti no korespondentbankas un saņēmējbankas.
7 Ja nosūtītā maksājuma izmeklēšanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta konta.
8 SEPA ir maksājumi EUR valūtā Eiropas Savienības robežās (kā arī Islande, Šveice, Lihtenšteina un Norvēģija). Detalizēta informācija atrodama 2.Pielikumā "Komisijas maksas piemērošanas noteikumi".