Kreditēšana

Kredīts, kredītlīnija
Pakalpojums Cena
Jauna kredīta, kredītlīnijas piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa noteikšana1,2 Sākot ar 1% no kredīta summas/summas palielinājuma, min EUR 300
Grozījumu noformēšana:2,3
kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu); kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes un/vai darījuma veida maiņa, t.sk., no kredīta uz kredītlīniju vai otrādi 1 % no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas (min. EUR 300)
izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c. Nekustamajam īpašumam 0.1% no kredīta summas vai kredītlīnijas/ citiem nodrošinājuma veidiem EUR 150 par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumos 2% no pirms termiņa atmaksājamās/limita samazinājuma summas (min. 750 EUR)3
Maksa par kredītresursu rezervēšanu Individuāli, sākot no 1% gadā no neizsniegtā kredīta/ neizmantotā kredītlīnijas limita
Mikrokredīts
Pakalpojums Cena
Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana un darījuma termiņa pagarināšana4 2% no summas (maks. 150 EUR)
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana5 un maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlimita neizmatoto limitu 1% no summas (min. 100 EUR)
  • 1 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
  • 2 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
  • 3 Savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšanai tiek piemērota komisijas maksa 0.5% no darījuma summas (min. 500 EUR). Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
  • 4 Var tikt ieturēta papildus komisijas maksa gadījumā, ja ir Altum garantija.
  • 5 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.