Līzings un faktorings

Cenrādis uzņēmumiem

SIA "Citadele līzings un faktorings" (turpmāk - CLF) pakalpojuma cenrādis1

Līzinga pakalpojums

1.1. Komisija par līzinga pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
1.2.1. Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu (ja līzinga objekta finansējuma summa ir līdz 5 000 EUR) 42 EUR + PVN
1.2.2. Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu: (ja līzinga objekta finansējuma summa ir virs 5 000 EUR 1,5% no līzinga objekta pirkuma cenas, min. 75 EUR + PVN
1.3. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, saskaņošanu sakarā ar līzinga refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.) 1,5% no atlikušās līzinga summas, min. 75 EUR + PVN
1.4. Komisijas maksa par līzinga pirmstermiņa atmaksu 1,5% no neatmaksātās līzinga summas, min. 75 EUR + PVN
1.5.1. Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2 (ja līzinga objekts nav pārņemts CLF valdījumā) 205 EUR + PVN
1.5.2. Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2 (ja līzinga objekts saskaņā ar CLF norādījumiem ir pārņemts CLF valdījumā un novietots tā noteiktajā vietā) 340 EUR + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 

Grozījumi līzinga līgumā

1.6. Grozījumi līzinga līgumā un/vai maksājumu grafikā un/vai refinansēšanas vai citos ar līzinga darījumu saistītos dokumentos (līzinga beigu termiņa grozījumi, procentu likmes u.c. grozījumi pēc klienta iniciatīvas), kas Cenrādī nav atrunāti atsevišķi 95 EUR + PVN
1.7. Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā 110 EUR + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 

Juridisku personu kreditēšana3

1.8. Komisija par kredīta pieteikuma / kredīta līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
1.9. Komisijas maksa par kreditēšanas darījuma noformēšanu 1,5% no kredīta kopsummas, min. 75 EUR
1.10. Komisijas maksa sakarā ar kredīta refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.)9 1,5% no kredīta kopsummas, min. 75 EUR
1.11. Atlīdzība par kredīta pirmstermiņa atmaksu 1,5% no kredīta kopsummas, min. 75 EUR

Spēkā no 22.02.2016.

 

Grozījumi kreditēšanas darījuma dokumentos3

1.12. Grozījumi kredīta līgumā un/vai citos ar kredīta darījumu saistītos dokumentos8 1% no izsniegtā un neatmaksātās kredīta kopsummas, min. 75 EUR
1.13. Kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtibas izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu, kā arī procentu likmes maiņa8 115 EUR
1.14. Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētajām ķīlām, t.sk., ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.:8
1.14.1. Nekustamais īpašums 0,1% no kredīta summas ar kopējo ķīlas objektu skaitu x ķīlas objektu skaitu, attiecībā uz kuriem tiek veiktas izmaiņas (min. 100 EUR)
1.14.2. Citi nodrošinājuma veidi 75 EUR par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas

Spēkā no 22.02.2016.

 

Citi pakalpojumi līzinga / kredīta darījumiem

1.15. Izziņas sagatavošana par parādu neesamību 15 EUR + PVN
1.16. Izziņas sagatavošana par saistību izpildi (līzinga/kredīta saistību izpildi, maksājumiem, samaksātajiem procentiem u.c.) 20 EUR + PVN
1.17. Citu nestandarta izziņu sagatavošana4 40 EUR + PVN
1.18. Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) 6 EUR + PVN
1.19. Pilnvaras sagatavošana līzinga darījuma ietvaros5 15 EUR + PVN
1.20. Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana darījuma ietvaros pēc klienta iniciatīvas6 70 EUR + PVN
1.21. Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
1.22. Rēķina/maksājuma grafika nosūtīšana pa pastu 1.50 EUR + PVN
1.23. Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + 8 EUR + PVN
1.24. Automašīnas apsekošana AS "Citadele banka" filiālē automašīnām ar pirkuma cenu līdz 17 000 eiro7.
(Komisija par apsekošanu tiek ieturēta neatkarīgi no tā vai finansējums tiek noformēts. Apsekošanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts.)
20 EUR + PVN
1.25. Komisija par parāda atmaksas līguma noformēšanu 30 EUR + PVN

Spēkā no 01.12.2017.

 

Faktorings

2.1. Komisija par faktoringa pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
2.2. Komisijas maksa par faktoringa darījuma dokumentu noformēšanu sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. 360 EUR + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 

Grozījumi faktoringa līgumā

2.3. Komisijas maksa par faktoringa līguma termiņa pagarināšanu10 sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. 360 EUR + PVN
2.4. Komisijas maksa par faktoringa limita palielināšanu10 sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. 145 EUR + PVN
2.5. Pircēja limita izskatīšana (par katru jaunu pircēju vai esoša pircēja limita izmaiņām) faktoringa līguma ietvaros (ar regresu)10 40 EUR + PVN
2.6. Citu faktoringa līguma grozījumu noformēšana10 95 EUR + PVN
2.7. Apdrošinātā pircēja limita izskatīšana (par katru jaunu pircēju vai esoša pircēja limita izmaiņām) faktoringa līguma ietvaros (ar debitoru risku apdrošināšanu) 65 EUR + PVN
2.8. Komisijas maksa par rēķinu apstrādi faktoringa līguma ietvaros ar regresu 0.2 — 0.5% no rēķina summas, min. 7 EUR + PVN
2.9. Komisijas maksa par rēķinu apstrādi faktoringa līguma ietvaros ar debitoru risku apdrošināšanu 0.5 — 0.8% no rēķina summas, min. 7 EUR + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 

Citi pakalpojumi faktoringa darījumiem

2.8. Izziņas sagatavošana par saistībām (to izpildi, saistību izpildes kārtību, samaksātajiem procentiem u.c.) 30 EUR + PVN
2.9. Nestandarta izziņas sagatavošana (tai skaitā – izziņas revidentiem un auditoriem)4 40 EUR + PVN
2.10. Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) 6 EUR + PVN
2.11. Cita veida dokumentu faktoringa darījuma ietvaros sagatavošana 70 EUR + PVN
2.12. Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
2.13. Dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + 8 EUR + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 

1 Spēkā no 22.02.2016. Visām Cenrādī norādītajām komisijas maksām par CLF sniegtajiem pakalpojumiem ir informatīvs raksturs un CLF ir tiesīgs tās mainīt.
2 Ja vienlaicīgi ar līguma atjaunošanu tiek veikti arī kādi grozījumi līgumā, tad par to veikšanu netiek piemērota papildus komisijas maksa.
3 Kreditēšanas darījumiem LAD (Lauku atbalsta dienesta) projekta realizācijas ietvaros.
4 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
5 Ja dokuments nav jāapliecina vai jāsagatavo notariālā kārtībā.
6 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
7 Pēc līzinga pieteikuma iesniegšanas CLF automašīnu var apsekot jebkurā AS "Citadele banka" filiālē, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 6 777 8777.
8 Ja vienlaicīgi izpildās varāki 1.12. un/vai 1.13. un/ vai 1.14. punktā minēti gadījumi, tiek piemērota viena (lielākā) komisijas maksa.
9 Vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 1.11.punktā vai līzinga/kredīta līgumā noteiktā komisija.
10 Ja vienlaicīgi izpildās varāki 2.3. un/vai 2.4. un/vai 2.5. un/vai 2.6. punktos minēti gadījumi, tiek piemērota viena (lielākā) komisijas maksa.