Turētājbankas pakalpojumi

Finanšu instrumentu kontu apkalpošana, finanšu instrumentu turēšana un darījumu norēķini1

Finanšu instrumentu konta atvēršana Filiālē un Klientu apkalpošanas centrā: EUR 50;
Internetbankā: Bez maksas
Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī)2:
CBL Opportunities Funds apakšfondu daļu turēšana Bez maksas
LR iekšējā tirgus finanšu instrumentu turēšana 0.01%
Eiropas Savienības valstu, ASV un Kanādas iekšējā tirgus finanšu instrumentu, Euroclear/ Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu un ārvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu apliecību turēšana 0.02%
Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu turēšana 0.03%
Minimālā maksa par finanšu instrumentu turēšanu 1 EUR
Finanšu instrumentu saņemšana3:
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iekšējo tirgu finanšu instrumentu saņemšana Bez maksas
Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu finanšu instrumentu un Euroclear/Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu saņemšana 21 EUR
Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu saņemšana Informācija bankā Citadele
Finanšu instrumentu pārvedumi3:
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšējā tirgus finanšu instrumentu pārvedumi 10 EUR
Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu finanšu instrumentu, Euroclear/Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu pārvedumi 30 EUR
Finanšu instrumentu saņemšana/pārvedumi pret samaksu (RVP/DVP)3 50 EUR
Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu finanšu instrumentu kontiem (tiek ieturēts no finanšu instrumentu pārvedēja) 10 EUR
Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu pārvedumi Informācija bankā Citadele
Pirkšanas-pārdošanas darījumu norēķini4:
Norēķini par darījumiem ar finanšu instrumentiem, izņemot darījumus ar fondu apliecībām, Baltijas un Krievijas biržās tirgotiem finanšu instrumentiem un ASV, Kanādas biržās tirgotajām akcijām un ETF 10 EUR
Citi pakalpojumi:
1.1. Finanšu instrumentu dereģistrācija 50 EUR
1.2. Finanšu instrumentu korporatīvo notikumu rīkojumu apstrāde5 35 EUR + faktiskās izmaksas
1.3. Standarta atskaites: atskaite par finanšu instrumentu portfeļa stāvokli, finanšu instrumentu un naudas kustību par iepriekšējo un aktuālo kalendāro gadu, darījuma izpildes apstiprinājums Bez maksas
1.4. Izziņas un 1.3.punktā neminētās atskaites 50 EUR (ieskaitot PVN)
1.5. Nodokļu sertifikācijas dokumentu sagatavošana vai iesniegšana vietējiem un ārvalstu depozitārijiem5 35 EUR + faktiskās izmaksas
1.6. Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu veikšanai (procentos gadā)6 24%

Spēkā no 08.11.2019.

 


Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Visas komisijas atlīdzības, izņemot darījumu komisijas atlīdzību, tiek ieturētas klienta finanšu instrumentu portfeļa pārvērtēšanas valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot tās no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī. Darījumu komisijas atlīdzība tiek ieturēta darījuma valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī.
Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības uz mēneša pēdējo dienu vai nomināla nelikvīdiem finanšu instrumentiem.
Komisijas atlīdzība tiek piemērota katram klienta rīkojumā norādītajam finanšu instrumentam, ja rīkojums ir pieņemts izpildei Bankā un nosūtīts depozitārijam/kontrahentam.
Komisijas atlīdzība tiek piemērota, noslēdzot darījumu ar banku Citadele, izmantojot brokeru pakalpojumus. Darījumiem, kas noslēgti, neizmantojot bankas Citadele brokeru pakalpojumus, tiek piemērota finanšu instrumentu saņemšanas un/vai pārveduma pret samaksu (RVP/DVP) komisijas atlīdzība.
Faktisko izmaksu apmērs atkarīgs no pieteikuma izpildes vietas un citiem pieteikuma nosacījumiem, un var tikt ieturētas 4 mēnešu laikā no korporatīvā notikuma izpildes datuma vai nodokļu sertifikācijas iesniegšanas datuma.
Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta par katru dienu un tiek ieturēta mēneša pirmajā dienā, ja klientam nav noslēgta papildu vienošanās.