Kreditēšana

Kredīts, kredītlīnija, overdrafts

1.1. Pieteikuma jauna kredīta vai kredītlīnijas, vai overdrafta saņemšanai/ kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana1:
1.1.1. darījumiem līdz 300000 EUR 75 EUR
1.1.2. darījumiem virs 300000 EUR 400 EUR
1.2. Jauna kredīta, kredītlīnijas, overdrafta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa noteikšana4,1:
1.2.1. Kredītlīnija, overdrafts 0.7% no kredītlīnijas, overdrafta limita/limita palielinājuma (min. 150 EUR)
1.2.2. kredīts 1% no kredīta kopsummas/summas palielinājuma (min. 300 EUR)
1.3. Grozījumu noformēšana4:
1.3.1. atmaksas grafika izmaiņas ar termiņa pagarināšanu:  
1.3.1.1. līdz 1 gadam 0.5% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas overdrafta limita summas (min. 300 EUR)
1.3.1.2. virs 1 gada 1 % no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas overdrafta limita summas (min. 300 EUR)
1.3.2. kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu); kredīta/kredītlīnijas/overdrafta līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes un/vai darījuma veida maiņa, t.sk., no kredīta uz kredītlīniju vai otrādi 0.1% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnija overdraftas limita summas (min. 75 EUR)
1.3.3. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.:  
1.3.3.1. nekustamais īpašums 0.1% no kredīta summas vai kredītlīnijas overdrafta limita (min. 150 EUR)
1.3.3.2. citi nodrošinājuma veidi 150 EUR par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
1.4. Citi grozījumi, kas nav minēti 1.3.punkta apakšpunktos 75 EUR par katru dokumentu
1.5. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana4:
1.5.1. kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas, overdrafta limita samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumo 2% no pirms termiņa atmaksājamās/limita samazinājuma summas (min. 750 EUR)
1.5.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana 0.5% no darījuma summas (min. 500 EUR), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 1.5.1. punktā vai kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktā komisija
1.6. 1.5.2.punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 75 EUR par katru dokumentu
1.7. Maksa par kredītresursu rezervēšanu Individuāli, sākot no 1% gadā no neizsniegtā kredīta/ neizmantotā kredītlīnijas limita

Spēkā no 15.05.2019.

 

Mikrokredīts

Pieteikuma jauna Mikrokredīta saņemšanai izskatīšana Bez maksas
Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana 2% no summas (maks. 150 EUR)
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana2 Bez maksas
Maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlimita neizmatoto limitu Bez maksas
Darījuma termiņa pagarināšana 1% no summas (maks. 150 EUR)
Maksa par Mikrokredītam piesaistīto Biznesa karti Saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi
Kredīta procenti (gadā) Individuāli

Spēkā no 15.05.2019.

 

Bankas garantija

Garantijas izsniegšana:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts Pēc vienošanās (min. 120 EUR)
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par garantijas izmantošanu:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min. 40 EUR)
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 40 EUR)
Garantijas izmaiņu izsniegšana, garantijas anulēšana pirms tās beigu termiņa 80 EUR
Apliecinājuma noformēšana par garantijas izsniegšanu 50 EUR
Papildu komisijas maksa par garantijas, tās izmaiņu, apliecinājuma paātrinātu izsniegšanu 1 darba dienas laikā 70 EUR
Garantijas projekta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) 70 EUR
Garantijas summas samaksa / Samaksas pieprasījuma apstrāde 0.2% no pieprasītās summas (min. 200 EUR)
Paziņojums par citas bankas izsniegtu garantiju 85 EUR
Paziņojums par citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņām, garantijas anulēšanu 75 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas samaksas pieprasījuma apstrāde klienta uzdevumā 250 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude / apliecināšana 40 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta/ pasta izmaksas Faktiskās izmaksas

Spēkā no 01.12.2019.

 

Importa kredīta vēstule

Kredīta vēstules izsniegšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par kredīta vēstules izmantošanu:  
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min 40 EUR)
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 40 EUR)
Kredīta vēstules izmaiņu izsniegšana, kredīta vēstules anulēšana 80 EUR
Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta) 70 EUR
Dokumentu pārbaude un samaksa 0.2% no summas (min. 150 EUR)
Neatbilstošu dokumentu apstrāde 85 EUR
Neapmaksātu dokumentu atgriešana 40 EUR
Bankai adresētu preču pāradresēšana pircējam (endorsement) 70 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana 85 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta/ pasta izmaksas Faktiskās izmaksas

Spēkā no 01.12.2019.

 

Eksporta kredīta vēstule

Paziņojums par kredīta vēstules saņemšanu 85 EUR
Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja tā netiek saņemta) 150 EUR
Kredīta vēstules izmaiņu paziņošana, kredīta vēstules anulēšana 75 EUR
Dokumentu iepriekšēja pārbaude 75 EUR
Dokumentu pārbaude un samaksa 0.2% no summas (min. 150 EUR) 
Neatbilstošu dokumentu atgriešana 40 EUR
Kredīta vēstules pārvešana 0.3% no summas (min. 200 EUR)
Kredīta vēstules summas cesija, cesijas paziņošana 0.1% no cesijas summas (min. 150 EUR)
Kredīta vēstules apstiprināšana Pēc vienošanās (min. 100 EUR)
Kredīta vēstules dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās (min.150 EUR)
Atliktā maksājuma administrēšana 85 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta/ pasta izmaksas Faktiskās izmaksas

Spēkā no 01.12.2019.

 

Dokumentu inkaso

Importa dokumentu inkaso:
Dokumentu izsniegšana pret maksājumu, akceptu vai bez maksājuma 0.2% no summas (min. 100 EUR)
Eksporta dokumentu inkaso:
Dokumentu samaksas administrēšana 0.2% no summas (min. 100 EUR)
Dokumentu inkaso, instrukciju izmaiņas 40 EUR
Atteikto dokumentu nosūtīšana, izsniegšana 40 EUR
Bankai adresētu preču pāradresēšana pircējam (endorsement) 70 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta/ pasta izmaksas Faktiskās izmaksas

Spēkā no 01.12.2019.

 


Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
Ja vienlaicīgi netiek piemērota Cenrāža 18.3. punktā noteiktā komisija par līguma noteikumu grozījumu noformēšanu.