Citi produkti un pakalpojumi

Skaidras naudas darījumi1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu) 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta 1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR, 3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 40 EUR)
Darījuma konts
Pakalpojums Cena
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana Individuāli, informācija bankā
Maksājumi
Pakalpojums Cena
Maksājumu izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana 50 EUR
Maksājums veikts Bankas filiālē Citadele bankas ietvaros vai SEPA maksājums2 10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kas tiek veiktas uz sankciju riska valstīm/vai kur nepieciešams veikt maksājuma padziļinātu izpēti 150 EUR7
Maksa par konta atlikumiem3 Gada procentu likme
Pakalpojums Cena
CHF 100 000 SNB Rate mīnus 0.3% / 360
DKK 750 000 Certificates of deposit rate mīnus 1.5% / 360
SEK 1 000 000 Repo Rate mīnus 1.6% / 360
EUR 5 000 0004 ECB deposit facility rate/ 360
JPY 10 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
NOK 1 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi 15 EUR5
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
  • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālē "Citadele" var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Skaidras naudas darījumi"
  • 2 Pakalpojums attiecās tikai uz klientiem, kam nav iespējas veikt maksājumu elektroniski.
  • 3 Maksa par norēķina konta atlikumu tiek piemērota par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļiem. Banka neaprēķina un klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem. Maksa par norēķina konta atlikumu netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu gada procentu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Maksa par konta atlikumu tiek piemērota no konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā. Kontu kopumā, par kuru atlikumiem virs Cenrādī noteiktā apmēra tiek piemērota Cenrādī noteiktā maksa, ietilpst norēķinu konts, t.sk. norēķinu konts, kam piesaistīta maksājumu karte, krājkonts+, naudas līdzekļu konts finanšu instrumentu darījumu veikšanai.
  • 4 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā, līdz atlikums kontā ir nulle.
  • 5 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu maksā 0,38 EUR.
  • 6 Komisijas maksa tiek iekasēta papildus standarta maksai par Maksājumiem ārpus SEPA jebkurā valūtā un Maksājumiem ārpus SEPA Krievijas rubļos (RUB) un Baltkrievijas rubļos (BYN).
  • 7 Komisijas maksa tiek iekasēta papildus standarta maksai par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem un komisija tiek ieturēta no klienta konta neatkarīgi no maksājuma komisijas tipa. Valstu saraksts, maksājumiem uz/no kurām tiek piemērota papildu maksa, ir publicēts bankas mājas lapā: https://www.citadele.lv/lv/private/payments/execution/