Kreditēšanas darījumu restrukturizācija

Kreditēšanas darījumu restrukturizācija

Ekonomiskās lejupslīdes laikā, kad bankas klientiem – iestādēm un uzņēmumiem - var rasties grūtības ar kredīta atmaksu, banka klientiem piedāvā kopīgi pārskatīt noslēgto aizdevuma līgumu saistību izpildi, lai uzņēmumi varētu turpināt savu saimniecisko darbību.

Kā notiek kreditēšanas darījuma restrukturizācija?

Izstrādājot kreditēšanas darījuma restrukturizācijas plānu, banka ievēro spēkā esošās tiesību normas un savstarpēji noslēgtos līgumus, kā arī praktizē:

 • labas ticības un sadarbības principu, lai rastu abpusēji pieņemamus risinājumus;
 • koordinētu visu iesaistīto pušu uzklausīšanu;
 • klienta priekšlikumu izvērtēšanu (vai klientam ir juridiski korekts un ekonomiski pamatots plāns) par sava biznesa attīstību;
 • klienta esošās un plānotās finanšu plūsmas analīzi, kopīgi izvērtējot saimnieciskās darbības izdevumu samazināšanas un ieņēmumu palielināšanas iespējas;
 • klienta konkurētspējas un citu iespējamo priekšrocību izvērtēšanu tirgū;
 • jaunu risinājumu apzināšanu un pielietošanu;
 • pilnīgu atklātību no visām iesaistītajām pusēm, sagaidot informācijas pieejamību par klienta saistībām, aktīviem, saimniecisko darbību un prognozēm;
 • informācijas konfidencialitāti.

Banka izvērtē katras iestādes vai uzņēmuma konkrēto situāciju, un atbilstoši tai piedāvā, sākot no vienkāršiem (piemēram, pamatsummas atlikšana, samazināšana; galīgā kredīta atmaksas termiņa pagarināšana u.c.) līdz pat komplicētiem restrukturizācijas risinājumiem (piemēram, kredīta pamatsummas atmaksas grafika pieskaņošana klienta aktīvu realizācijai, izstrādātā ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izskatīšana u.c.).

Kreditēšanas darījuma restrukturizācijas ieguvumi

Uzņēmuma saglabāšana

 • Kreditēšanas darījuma restrukturizācija ir veids, kā turpināt savu saimniecisko darbību sabalansējot uzņēmuma naudas plūsmu.
 • Process pasargā no klienta zīmola straujas vērtības samazināšanās.
 • Saimnieciskās darbības turpināšana pozitīvi ietekmē uzņēmuma sadarbības partnerus un klientus.
 • Uzņēmuma saglabāšana nodrošina noteiktu skaitu darba vietu.
 • Klientam (arī galviniekam) saglabāsies pozitīva kredītvēsture ar iespēju arī turpmāk attīstīt savu uzņēmumu, piesaistot kredītresursus.

Uzņēmuma darbības pilnveidošana

 • Kreditēšanas darījuma restrukturizācija dod iespējas visiem restrukturizācijas procesā iesaistītajām pusēm optimizēt savu finanšu plūsmu.
 • Restrukturizācijas priekšlikuma analīzes laikā klients arī no bankas puses iegūst apliecinājumu sava izstrādātā biznesa plāna pamatotībai, izpildei un uzņēmuma attīstībai.
 • Kopēju risinājumu meklēšana veicina pozitīvu savstarpējo attiecību stiprināšanos biznesa vidē.

Kur interesēties par kreditēšanas darījuma restrukturizēšanas iespējām?
Pie sava klientu menedžera vai pa tālruni 6 701 0000.