Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla pieauguma

Ienākumi no kapitāla pieauguma tiek aplikti ar 20% nodokli

Ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla pieauguma jeb ienākumi no šādu kapitāla aktīvu atsavināšanas:

  • Akcijas, kapitāla daļas, pajas un ieguldījumi personālsabiedrībās un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • Ieguldījumu fondu apliecības;
  • Parāda instrumenti un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • Citi naudas tirgus instrumenti;
  • Nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • Intelektuālā īpašuma objekti;
  • Ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Šis nodoklis tiks piemērots ienākumiem no kapitāla pieauguma šādiem bankas produktiem:

Kad jādeklarē ienākumus

Produkts Ja ienākums ir zem 142.30 EUR Ja ienākums ir no 142.30 EUR - 711.44 EUR Ja ienākums virs 711.44 EUR
Citadeles ieguldījumu fondi, Ieguldījumu fondi, Akcijas, Obligācijas, Atvasinātie instrumenti, Citi finanšu tirgus instrumenti, Zelts (Ieguldījumu zelts) Reizi gadā, līdz sekojošā gada 15. janvārim Reizi ceturksnī, līdz nākamā mēneša 15. datumam Līdz nākamā mēneša 15. datumam

Par nodokļa no kapitāla pieauguma aprēķināšanu un maksāšanu valstij no šiem ienākumiem no kapitāla pieauguma ir atbildīgs ienākuma saņēmējs. Saskaņā ar likumu, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir zem 142.30 EUR, ienākuma saņēmējam deklarāciju par ienākumu no kapitāla jāiesniedz ne vēlāk kā līdz sekojošā gada 15. janvārim. Ja ienākums ir no 142.30 EUR līdz 711.44 EUR, tas jādeklarē reizi ceturksnī līdz sekojošā mēneša 15. datumam. Savukārt, ja ienākums ir lielāks par 711.44 EUR, ienākumu saņēmējam tas jādeklarē reizi mēnesī līdz sekojošā mēneša 15. datumam. Nodoklis jāsamaksā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas.

Ja ienākums no Zelta atsavināšanas tiek izmaksāts nerezidentam, tad likums paredz ienākuma izmaksātājam ieturēt ienākuma nodokli 2% apmērā no izmaksājamās summas. Tālāk nerezidentam ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā kapitāla ienākuma deklarāciju un prasīt pārmaksātā nodokļa atmaksu gadījumā, ja 20% nodoklis no peļņas (starpības starp kapitāla aktīva pārdošanas un iegādes vērtību) ir mazāks.

Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla